REGULAMIN   PRACOWNI   FIZYCZNEJ

W   X LO   W   GDYNI

(Podstawa: uchwała  Rady Pedagogicznej X LO  z dn.  29.08.2008 r.)

1. Pracownia fizyczna (sala nr 28) jest miejscem pracy i nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i  umiejętności praktycznych z przedmiotu fizyka i astronomia. Pracownia wyposażona jest w oddzielne zaplecze (pomieszczenie nr 40), w którym znajdują się przyrządy  i pomoce do nauczania wymienionego  przedmiotu.

2. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki , zajęcia kółka fizycznego lub inne określone szkolnym rozkładem lekcji.

3. Przebywanie w  pracowni i w jej zapleczu bez obecności nauczyciela jest zabronione. Opuszczanie  pracowni  może nastąpić wyłącznie za zgodą  nauczyciela prowadzącego zajęcia.

4.Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję pod opieką nauczyciela.

5. Do pracowni nie wolno wnosić  napojów i jedzenia.

6. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.

7.Uczeń przebywający w  pracowni utrzymuje w niej wzorową czystość i porządek.

8.Uczeń przebywając w pracowni postępuje zgodnie z przepisami BHP.

9. Samowolne wyjmowanie przyrządów i urządzeń z szaf  lub dotykanie pomocy szkolnych bez zgody nauczyciela fizyki jest bezwzględnie zabronione .

10. Z przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu i pod  nadzorem  prowadzącego lekcję nauczyciela.

11.Podczas zajęć  ćwiczeniowych uczeń otrzymuje instrukcję obsługi urządzenia.

12.Nie wolno bezpośrednio i bez nadzoru nauczyciela włączać żadnych przyrządów znajdujących się w pracowni (zwłaszcza zabronione jest włączanie urządzeń  elektrycznych bez wiedzy i obecności nauczyciela.)

13. Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność pod względem bhp , aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych uczniów i nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za zezwoleniem nauczyciela. Nie wolno przeprowadzać żadnych ćwiczeń bez zezwolenia nauczyciela.

14.Każdy nieszczęśliwy wypadek (skaleczenie, stłuczenie, oparzenie, itp.) należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.

15. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem społecznym i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

16. Za każdy uszkodzony lub zniszczony sprzęt podczas lekcji przez ucznia wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub we własnym zakresie naprawia szkodę w terminie 1 miesiąca.

17. Po skończonym ćwiczeniu uczeń sprawdza stan przyrządów .(Wszelkie braki i usterki należy zgłosić nauczycielowi).Następnie porządkuje swoje stanowisko i odnosi pomoce naukowe  w wyznaczone miejsce.

18.Za sprawdzenie porządku w pracowni na koniec zajęć odpowiedzialni są dyżurni klasy.

19.Do obowiązków dyżurnego należy przygotowanie tablicy, wietrzenie sali oraz przygotowanie przyrządów do lekcji.

20. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw.
 
21. Nieprzestrzeganie zasad ładu i porządku w pracowni fizycznej oraz niniejszego regulaminu może spowodować
      uzyskanie obniżonej oceny z zachowania.